Az oldal tölt...

Keresés

Legújabb cikkek

Támogató

Fazekas

Szabványok

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

Szerkesztő

Tartalomjegyzék

Lexikon

Matematika

Halmazelmélet

Halmazalgebra – halmaz műveletek

Egyesítés-metszet-különbség-komplementer

Két halmaz uniója - definíció

Algebra – számelmélet

Számelmélet

Oszthatóság

Legnagyobb közös osztó

Euklideszi algoritmus

Az euklideszi algoritmus - definíció

Az euklideszi algoritmus - bizonyítás

Maradékos osztás-kongruenciák

A kongruencia - definíció

Maradékosztályok

Lineáris kongruenciák

A lineáris kongruencia - bizonyítás

Diofantikus egyenletek, egyenlőtlenségek

Elsőfokú diofantikus egyenletek, egyenlőtlenségek

Egyenletek

Algebrai egyenletek (lásd még: 05.AB)

Másodfokú (és arra visszavezethető) egyenletek

Egyenlőtlenségek

Algebrai egyenlőtlenségek

Másodfokú (és arra visszavezethető) egyenlőtlenségek

Polinomok (lásd még: 05. AB)

Műveletek polinomokkal

Komplex együtthatós polinomok

Polinomok oszthatósága

Az algebra alaptétele

Függvények

Elemi függvények

Hatványfüggvények, polinomfüggvények(lásd még:04.BA és 04.G)

Másodfokú függvények

Geometria

Ponttranszformációk

Egybevágóságok a síkban, térben (lásd még:08.BC)

Ponthalmazok (alakzatok) mértéke

Terület-felszín (lásd még:05.DB)

A Héron-képlet - tétel

A Héron-képlet - bizonyítás

Mértani helyek (adott tulajdonságú pontok halmaza)

A háromszög elemi geometriája

A háromszög transzverzálisai

Stewart-tétel

A Stewart-tétel - tétel

A Stewart-tétel - bizonyítás

A háromszög nevezetes vonalai

Magasságok

Súlyvonalak

Belső szögek felezői

Külső szögek felezői

A háromszög nevezetes körei

Feuerbach-kör

A Feuerbach-kör - tétel

A Feuerbach-kör - bizonyítás

Négyszögek geometriája

Paralelogrammák

Körök geometriája

Pont körre vonatkozó hatványa

Vektorok, koordináták, koordináta-rendszerek

Vektorműveletek és tulajdonságaik

Trigonometria – szögfüggvények

A hegyesszögek szögfüggvényei - definíció

A koszinusztétel - tétel

A koszinusztétel - bizonyítás

A szinusztétel - tétel

A szinusztétel - bizonyítás

Egységvektor koordonátái

Trigonometrikus azonosságok (lásd még:04.BD és 04.CD)

Gráfelmélet

A gráf - definíció

A hurokél - definíció

A kör - definíció

A séta - definíció

A többszörös él - definíció

A véges gráf - definíció

A vonal - definíció

Az út - definíció

Egyszerű gráfok

Teljes gráfok

A teljes gráf - definíció

Szögpontok fokszáma

A fokszám - definíció

A kifok és a befok - definíció

Páros gráfok

A páros gráf - definíció

Síkbarajzolható gráfok

A lap - definíció

A síkba rajzolható gráf - definíció

Irányított gráfok

Fizika

Mechanika

Erő - definíció

Periodikus folyamat - definíció

Periódusidő - definíció

Kinematika

Gyorsulás - definíció

Sebesség - definíció

Szöggyorsulás - definíció

Szögsebesség - definíció

Egyenesvonalú mozgás

Egyenletes mozgás (Egyenes vonalú mozgások)

Változó mozgás

Egyenletesen változó mozgás (Változó mozgás)

Görbevonalú mozgás

Síkmozgások

Hajítások

Ferde hajítás - definíció

Függőleges hajítás - definíció

Vízszintes hajítás - definíció

Körmozgás (Síkmozgás)

Egyenletes körmozgás

Egyenletes körmozgás - definíció

Egyenletesen változó körmozgás

Tömegpont dinamikája

Newton-törvények

A tehetetlenség törvénye

Newton I. törvénye - törvény

Tömegpont mozgásegyenlete

Egyenletesen változó mozgás (Tömegpont mozgásegyenelete)

Newton II. törvénye - törvény

Erőtörvények

Nehézségi erő

Nehézségi erő - definíció

Newton-féle gravitációs erő

Bolygómozgás, Kepler törvények

Kepler I. törvénye

Kepler I. törvénye - törvény

Kepler II. törvénye

Kepler II. törvénye - törvény

Kepler III. törvénye

Egyéb (Kepler-törvényekkel kapcsolatos)

Gravitációs fluxus - definíció

Egyéb erőtörvény

Energia

Energia - definíció

Mozgási energia

Mozgási energia - definíció

Gravitációs helyzeti energia

Rugalmas energia

Rugó energiája - definíció

Munka

Munka - definíció

Munkatétel

Munkatétel - tétel

Energiamegmaradás tétele

Impulzus (lendület)

Impulzus - definíció

Pontrendszerek

Pontrendszer impulzusa

Impulzusváltozás törvénye (Pontrendszer impulzusa)

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok egyensúlya

Nyomás

Felhajtóerő

Arkhimédész törvénye

Hőtan

Adiabatikus folyamat - definíció

Adiabatikus kitevő - definíció

Gázok állapotjelzői - definíció

Izobár folyamat - definíció

Izochor folyamat - definíció

Izoterm folyamat - definíció

Nyílt termodinamikai folyamat - definíció

Parciális nyomás - definíció

Termikus kölcsönhatás - definíció

Termodinamikai szabadságfok - definíció

Hőmérsékleti skálák

Celsius-skála

A Celsius-skála - definíció

Kelvin-skála (abszolút hőmérsékleti skála)

Állapotegyenlet

Ideális gáz belső energiája (Állapotegyenletek)

Állapotváltozások

Folyadékok hőtágulása

Szilárd testek hőtágulása

Térfogati hőtágulás

Egyéb hőtágulás

Felületi hőtágulás - definíció

Izotermikus állapotváltozás (Boyle--Mariotte-törvény)

Izobár állapotváltozás (Gay-Lussac I. törvénye)

Kalorimetria

Hőmennyiség - definíció

Fajhő (mólhő)

Fajhő - definíció

Fajhő - definíció

Mólhő - definíció

Gázok fajhője (mólhője)

Állandó térfogaton mért fajhő

Állandó nyomáson mért fajhő

RobertMayer-egyenlet

Robert Mayer-egyenlet - definíció

Hőkapacitás

Hőkapacitás - definíció

Hőkapacitás - definíció

Halmazállapot változások

Fázisdiagram

Fázisdiagram - definíció

Olvadás, fagyás

Olvadáshő - definíció

Párolgás, forrás, lecsapódás

Telített gőz

Telített gőz - definíció

Telített gőz nyomása - definíció

Telítetlen gőz

Telítetlen gőz - definíció

Tágulási munka

Egyéb tágulási munka

Térfogati munka - definíció

Statisztikus fizika

Kinetikus gázelmélet

Ideális gáz nyomásának értelmezése (alapegyenlet)

Ideális gáz belső energiája (Kinetikus gázelmélet)

Szabadsági fokok

Szabadsági fokok száma - definíció

Ekvipartíció tétele

Egyéb kinetikus gázelmélet

Dalton törvénye - törvény

Elektrodinamika

Időben állandó elektromos mező (elektrosztatika)

Elektromos töltés - definíció

Elektrosztatikus alapjelenségek

Coulomb-törvény - törvény

Elektromos mező

Homogén elektromos mező

Időben állandó mágneses mező (magnetosztatika)

Mágneses mező - definíció

Mágneses térerősség (H)

Mágneses térerősség - definíció

Mágneses indukcióvektor (B)

Mágneses permeabilitás

Mágneses permeabilitás - definíció

Mágneses fluxus

Mágneses fluxus - definíció

Maxwell III. törvénye - törvény

Föld mágneses tere

Iránytű

Iránytű - cikk

Ampere-féle gerjesztési törvény

Biot-Savart törvény

Hosszú egyenes vezető mágneses tere

Körvezető mágneses tere

Szolenoid mágneses tere

Szolenoid mágneses tere - definíció

Toroid mágneses tere

Toroid mágnese tere - definíció

Mozgó elektromos töltésre ható erő (Lorentz-erő)

Lorentz-erő - definíció

Párhuzamos vezetők között ható erő

Anyagok mágneses tulajdonságai

Diamágneses anyagok

Diamágneses anyagok - definíció

Paramágneses anyagok

Paramágneses anyagok - definíció

Ferromágneses anyagok

Ferromágneses anyagok - definíció

Mágneses hiszterézis

Mágneses hiszterézis - definíció

Faraday-féle indukciótörvény

Lenz-törvény

Lenz-törvény - törvény

Önindukció

Önindukció - definíció

Kölcsönös indukció

Kölcsönös indukció - definíció

Örvényáram

Örvényáramok - definíció

Áramkörök

Áram - definíció

Áram - definíció

Vezető/Szigetelő - definíció

Egyenáram

Egyenáram - definíció

Egyenáram - definíció

Galvánelemek

Galvánelem - definíció

Szárazelem, zsebtelep

Szárazelem - definíció

Akkumulátor

Akkumulátor - definíció

Egyéb galvánelemek

Daniell-elem - definíció

Áramerősség

Áramerősség - definíció

Árammérés (ampermérő)

Ohm-törvény

Ohm törvénye - törvény

Feszültségmérés (voltmérő)

Ellenállás

Ellenállás - definíció

Vezetőképesség - definíció

Vezető ellenállásának számítása

Ellenállás hőmérsékletfüggése

Ellenállások kapcsolása

Ellenállások soros kapcsolása

Ellenállások párhuzamos kapcsolása

Ellenállásmérés

Kirchhoff I. törvénye (csomóponti törvény)

Kirchhoff II. törvénye (huroktörvény)

Váltóáram

Váltóáram - definíció

Geometriai optika

A képalkotás szabályai - definíció

Fénytörés - törvény

Optikai alapjelenségek

Fényforrások - definíció

Fénysebesség

Fényvisszaverődés

Fényvisszaverődés - törvény

Egyéb optikai alapjelenség

A fény terjedése - definíció

Gömbtükör

Domború tükör - definíció

Gömbtükrök - definíció

Homorú tükör - definíció

Lencsék

Vékony lencsék - definíció

Gyűjtőlencse

Gyűjtőlencse - definíció

Szórólencse

Szórólencse - definíció

Főgombok VisszaElőreFrissítHibát találtál? Jelentsd!